Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L 359

tyd u niet kunnen antwoorden , of misfchien heeft zy gevreesd, dat een andere bode haare neiging zou ontdekken,en daarom heeft zy haaren beminden geleerd zelf aan haaren Minnaar te fchrvven. Hoe, ftaat gy nog rin gedachten, Mynheer? Het is tyd om te eeten.

Valentino. Ik heb al genoeg.

Speed.

Goed; maar hoor eens, Mynheer; fchoon de liefde als de Cameleon van de 'lucht kan leeven, ben ik echter een fchepfel. dat gewoon , is va,n fpys en drank.te leeven, en daarom, zou ik nu gaarne wat éeten hebben. Ach! wees toch niet gelyk uwe Meestres! laat u beweegen.' laat u beweegen.'

TWEEDE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet buis van Julia te Verona.

Pkoteus, Julia.

P r o t e u s. Neem geduld, waarde Julia.

Julia.

Ik moet wel, dewyf'er geen hulpmiddel is. Proteus.

Wanneer ik eenigzins kan zal ik terug kecren. Julia.

Wanneer gy niet wederomkeert, zult gy des te fchielyker wjderomkeeren. (Zy geeft be,n een' ring.) Ik bid u neem deezen ring ter gedachtenis van Julia.

P r0t f. us.

Dan zullen wy wisfelen; ziedaar, neem gy dan deezen. ■

Z i j>

Sluiten