Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 37i

Proted!. Ik wil baar niet vleijen.

Valentino. Ach! vlei haar toch' de liefde wil gaarne govleid zyn,

Proteus.

Toen ik aan de liefde kwynde hebt gy my bittere pillen gegeven; en nu zal ik u van dezelfde foort wedergeeven.

t.V alentino»

Zeg dan flechts de waarheid van haar; indien zy dan ai niet goddelyk kan zyn, laat haar dan ten minite de vooruaamfle van allen de aardfchs fchepfelen zyn.

Proteus. Myne minnaares uitgezonderd.

Valehtino. Zy is de bekoerlykfte zonder eenige uitzondering. Uwe uitzondering zou eene beleediging voor myne liefde zyn.

Proteus. Heb ik geene rede dat ik myne eigene (meestres) verhef?

Valehtino. Ik zelf wil u helpen haar verheffen ; zy zal ver. Jieerlykt worden met de eer van den fleep van myne Meestres te draagen, ten einde de hoogmoedige aarde geen' kus fteele van haar kleed, en trotsch geworden op eene zo groote gunst, weigere de in den zomer ontluikende bloemen te laaten wortelen, en dus een' eeuwigduurenden winter veroorzaake.

Proteus. Hoe, Valentino, welke winderinge wartaal is dat?

Valentino. Vergeef het my, Proteus. Alles, dat ik zeggen Aan, is niets in vergelyking van haar, wier waer.

Aa a de

Sluiten