Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 381

Julia. Keen, dat wil ik niet doen.

Lucetta. Denk dan niet aan de fchande , maar gaa heen. Indien uwe reis, wanneer gy daar zult zyn, aan Proteus behaagt, dan is het onverfchillig aan wien die mooge mishaagen; maar ik vrees, dat die hem in het geheel niet zal behaagen.

Julia.

Dit is het minite, dat ik vrees, Lucetta, duizend eeden, eene zee van traanen, en meer dergelyke blyken van oneindige liefde, verzekeren my, dat ik welkom zal zyn by Pioteus.

Lucetta.

Alle die blyken ftaan ten dienfte der bedriegende -mannen.

Julia.

Het zyn laage mannen ,die dezelve tot zulk een laag einde gebruiken; maar Proteus word beftuurd door «ene getrouwer geboortefter ; zyne woorden zyn plegtige verbonden, zyne eeden zyn godfpraaken, zyne liefde is oprecht, zyne oogmerken zyn zuiver, zyne traanen zyn waare boden van zyn hart; en zyn hart is zó verre verwyderd van ontrouw als de hemel van de aarde.

Lucetta,

De hemel geeve, dat hy zo mooge bevonden worden, wanneer gy by hem komt.

Julia.

Nu, zo gy my bemint,doe hem dan dat onrecht niet, dat gy kwaade gedachten zoud hebben van zyne trouw; maar tracht veeleer u van my te doen beminnen door hem te beminnen; en gaa nu met my naar myne kamer,om aan te tekenen wat ik noodig heb, om te gebruiken op de rei», waarnaar ik zo zeer verlang. Alles, dat ik heb, laat ik aan uw beftier over, myne goederen, myne hscrlykheden, myn aanzien, gy behoeft ter ver-

gel-

Sluiten