Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 383

DERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld eene zaal in bet Hertoglyk Paleis te Milano.

De Hertog, Thurio, Proteuf.

de Hertog.

Signor Thurio; ik verzoek, dat gy ons een weinig alleen Iaat, wy hebben over een geheime zaak te fpreeken. (Tburio vertrekt.) Zeg my nu, Proteus, wat gy my wilt melden.

Proteus.

Myn genadige Vorst, hetgeen ik u wilde ontdekken is iets, dat de vriendfchap my beveelt te verbergen; maar wanneer ik in overweeging neem alle de groote gunden, die gyaan my onwaardige bewezen hebt, dan fpoort myn plicht my aan om u dat geheim te ontdekken, hetwelk anderzins geen waereldsch goed uit my trekken zou. Weet dan, magtige Vorst, dat Signor Valentino, myn vriend, vsorgenomen heeft, deezen nacht uwe dochter te fchaaken; ik zelf ben in het geheim deelgenoot gemaakt. Ik weet, dat gy befloten hebt haar uit te huwelyken aan Thurio, wien uwe be. vallige dochter haat; en dat zy dus van u gefchaakt zou worden zou een groot verdriet zyn voor uwen ouderdom. Derhalven heb ik, uit hoofde van myn' plicht, liever verkozen, myn' vriend in deeze ftoute onderneeming tegen te gaan, dan door die te verzwygen een' zwaaren last van droefheid op uw' hals te laaden, die u geheel zou ter neder drukken, en u, indien het u niet ontdekt wierd, in het graf rukken.

de

Sluiten