Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

È L t S P E L. 385

Proteus.

Vaarwel, myn Vorst; Signor Valentino zal wel aanftonds komen. {.Proteus vertrekt.)

TWEEDE TOONEEL,

De Hertoc, Valentino.

de Hertoo. Signor Valentino, waar gaat gy mét zo veel haast heenen ?

Valentino. Genadige Vorst, daar is een postbode, die my wacht, en die eenige brieven van my aan myne vrienden zal overbrengen, en nu wilde ik heen» gaan om hem die over te geeven.

de Hertog. Zyn het brieven van groot belang?

Valentino. Derzelver inhoud behelst enkel, dat ik welvaa» rende en gelukkig ben aan het Hof van uwe Hoogheid.

db Hertoo. Welnu , dat is juist niet van zo groot belang; blyf hier een oogenbiik by my, ik heb met u over eenige zaaken te fpreeken, die my van zeer naby betreffen, en welke gy geheim moet houden, Het is u niet OBbekend, dat myn oogmerk is om Signor Thurio aan myne dochter tot e§n' ge. maal te geeven.

Valentino. Dit is my bekend, myn Vorst, en dit is voor. zeker eene ryke en aanzienlyke party; en daar en boven is die Edelman deugdzaam, goedaartig,achtenswaerdig, en begaafd met hoedanigheden, welke hem zulk eene vrouw, als uwe fchoone dochter Bb •«

Sluiten