Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

388 De TWEE EDELLIEDEN ta» VERONA,

de Hertog. Haar kamer is omhoog , verre van den grond, •n de muur van dezelve is zó overhellende, dat men dien niet beklimmen kan zonder oogenfcbyn» Jyk levensgevaar,

Valentino. Welnu,dan is eene ladder kunftig van touw ge. maakt, met twee haaken daaraan om die op te werpen, in ftaat om te dienen tot een' trap tot het beklimmen van den toren van eene tweede Hero, indien haar Leander flechts moeds genoeg heeft om zulks te waagen.

de Hertog. Nu, zeg my, als een Ridder van eer, waar ik zulk eene ladder kan bekomen.

Valehtino.

voHt ?neer zoud ey die willen gebruiken» my°

de Her too. Nog deezen avond.de liefde is ais een kind.z* veilangt fterk naar alles dat zy kan verkrygen. Valentino. Tegen zeven uuien zal ik u zulk eene ladder bezorgen.

de Hertog. Maar hoor eens,- ik heb voorgenomen alleen naar haar toe te gaan; hoe zal ik best die ladder daar. heen voeren?

Vale ntin o. Dit zalgemakkelyk te doen zyn, myn Vorst;gy Runt die draagen onder een' overrok van gewoone lengte.

de Hertog. Zou dan een overrok, die zo iang is als de uwe daartoe kunnen dienen ?

Valentino, Ja, myn Vorst.

BI

Sluiten