Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. »83

deHertog. Laat my dan uw' overrok eens zien; dan zal ik my voorzien van een' van dezelfde lengte. Valentino. O, myn Vorst, alle overrokken kunnen daartoe dienen.

deHertog. Hoe zal ik my gewennen een' overrok te draagen? Ik bid u, Iaat my den uwen eens aanpaifen* (Hy trekt den overrok van Valentino aan.) Wat is dat voor een brief? Wat is dat? Aan Sylvia? En hier een werktuig dienftigtot myn voorneemen ? Ik zal zo ftout zyn van terftond het zegel op te breeken. (De Hertog leest.) ,, Myne gedachten huw,, vesten eiken nacht by myne Sylvia, en zy zyn myne flaaven, die ik vliegende afzend; ach! ' indien hunne meefter zo gemakkelyk gaan en komen kon, dan zou hy zelf huisvesten, daar ' zy gevoelloos leggen; myne gedachten, die my" ne afgezanten zyn , ruften in uwen zuiveren „ boezem, terwyl ik hunne opperheer, die hen daarheenen dryft, de gunst verwensen, die hen , met zodanige gunst begunftigd heeft, omdat ik „ zelf het geluk van myne afgezanten moet derven. Ik verwensen myzelven, want zy worden door my afgezonden, omdat zy huisvesten daar " hunne heer zou wenfchen te zyn." Wat ftaat daar onderaan? „ Sylvia, deezen nacht zal ik u , komen verlosfen." Zo is het, en hier is de ladder tot dat einde gefchikt. Hoe? Gy Phaëton.gy zoon van Merops, durft gy u verftouten om den zonnewagen te voeren, en de waereld te verbranden door uwe roekelooze ftoutheid? Wilt gy de ftarren bereiken, omdat zy u befchynen ? Gaa heen, laage indringer, vermetele flaaf! hefteed uwe vleijende liefkoozingen aan uwe gelyken , en wye het aan myn geduld veeleer dan aan uwe verdienden, dat ik u wy vanhier laat gaan; daak my hiervoor * Bb 3 meer

Sluiten