Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S F E L. 40l

Proteus. Dit heeft zy gedaan myn Vorst, toen Valentino nog hier was.

de Hertog. Ja, en verkeerdelyk blyft zy daarin volharden. Wat zullen wy dan doen om het meisje de liefde voor Valentino te doen vergeeten, en Signor Thurio te doen beminnen?

Proteus.

De beste weg is Valentino te befchuldigen van valsheid, lafhartigheid, en laage geboorte; drie dingen, die by de vrouwen ten uiterftegebaat zyn. de Heitsg.

Ja, maar zy zal denken, dat dit uit haat gezegd word.

Proteus.

Ja, indien haar een vyand dit zegt, en daarom moet dit breedvoeriglyk verhaald worden door iemand, dien zy voor zyn' vriend houd.

de Hertog. Dan moet gy op u neemen hem te lasteren. Proteus,

En dit, myn Vorst, zal ik met tegenzin moeten doen; Het is eene onaangenaame zaak voor een' Edelman; en wel byzonderlyk tegen zyn' eigen' vriend.

de Hertog. Daar uw pryzen hem toch niet baaten kan, kan uw laaken hem immers niet fchaaden; en dus is deeze daad onverfchillig, en gy word daartoe ver. zocht door uw' vriend.

Proteus.

Gy overwint, myn Vorst. Indien ik zulks bewerken kara, door eenig ding, dat ik tot zyne oneer kan zeggen, dan zal zy hem niet lang meer beminnen. Maar, gefield, dat dit haare liefdevoor Valentino uitroei, dan is het nog geen gevolg9 dat zy Signor Thurio zal beminnen.

Cc Thu.

Sluiten