Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+02 De TWEE EDELLIEDEN va» VERONA, Thurio.

Daarom, als gy haare liefde van hem afwind, moet gy, opdat dezelve niet uitrafele, en voor niemand meer goed zy, zorg draagen van die op tny op te winden , en dit moet gy trachten te doen door my zoveel in waerdy te verheffen als gy hem verlaagt.

de Hertog. En Proteus, wy durven u in deeze zaak vertrouwen , omdat wy weeten, uit het verhaal van Valentino, dat gy u reeds ftandvastiglyk aan de liefde hebt overgegeven, en dat gy dus niet fchielyk zult omkeeren en van gedachten veranderen. Om deeze zekerheids wille zult gy toegang hebben tot Sy lvia, en met haar" breedvoerig kunnen fpreeken, want zy is verdrietig, zwaarmoedig, en droefgeeftig,en zal blyd zyn u te zien om uws vriends wille; en dan kunt gy haar bereiden door uwe redenen om den jongen Valentino te haaten en myn' vriend te beminnen.

Proteus.

Ik zal zoveel uitwerken, als in myn vermoogen is, maar gy, Signor Thurio zyt niet vuurig genoeg; gy moet ftrikken leggen om haare neigingen te vangen, door klaaglyke gedichten, welker wel ingerichte verfen opgevuld moeten zyn met onderdaanige dienstaanbiedingen.

de Hertog.

De hemelfche dichtkunst heeft een groot ver. moogen.

Proteus.

Zeg, dat gy op het altaar, dat voor haare fchoonheid opgericht is, uwe traanen, uwe zuchten, en geheel uw hart opoffert; fchryf, totdat uw inkt geheel zal uitgedroogd zyn;en vocht dien dan weder met uwe traanen; en bedenk eenige aandoenlyke regelen, die zodanig eene oprechte liefde fcbynen te kennen te geeven. De lier va»

Sluiten