Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 407

een taalkenner zyt, en een man van zodanige bekwaamheden als ons meest dienftig kunnen zyn......

Tweede Roovei. En voornaamelyk, omdat gy een gebannen man zyt, daarom willen wy liever met u handelen dan met anderen; zyt gy genegen om ons opperhoofd te weezen, van den nood eene deugd te maaken, en, even gelyk wy, hier in de wildernis te lee. ven?

Derde Roover. Wat zegt gy, wilt gy een medemakker van ons zvn en hoofd van ons allen? zeg dan ja; dan zullen wy u hulde doen, en ons door u laaten bellieren, u beminnen als onzen bevelhebber en onzen koning.

Eerste Roover. Maar zogy onze beleefde aanbieding van de hand Wyst, dan moet gy fterven.

Tweede Roover. Gy zult niet leeven om roem te draagen op hetgeen wy u aangeboden hebben.

Valentino. Ik neem ''uwe aanbieding aan, en zal met u leeven, mits dat gy geene beleediging doet aan onnozele vrouwen, of behoeftige reizigers. De rt>e Roover. Neen wy verfoeijen zodanige fchandelyke laagheden. Kom, gaa met ons, wy zullen u by onze makkers brengeu, en u allen de fchatten laaten zien, die wy byëen vergaderd hebben; welken zowel als onze perfoonen tot uwen dienst zullen zyn.

Cc 4 CWE1-

Sluiten