Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*6 Dl TWEE EDELLIEDEN yanVERONA,

VYFDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel is te Milano, naby bet kluis va» Broeder Patrieio.

Eolamore, en een weinig daarna Sylvia.

Eglamore. Do zon begint den westerhemei te vergulden, en het is nu dicht by het uur, waarop Sylvia my zou verwachten by het kluis van Broeder Patrieio. Zy zal niet in gebreke blyven; want minnaars pasfen op hunnen tyd, tenzy dan dat zy zelfs vroeger daar zyn, door den grooten haast dien zy maaken. Zie, daar komt zy reeds. (Sylvia komt op bet Tooneel.) Een gelukkige avond, Mevrouw!

Sylvia.

Van geiyke, van gelyke, Signor Eglamore. Maak fpoed, dat wy de achterdeur van den klooftermuur bereiken, want ik vrees, dat men my befpied.

Eglamore. Vrees niet; het bosch is geen drie mylen hier. vandaan, en wanneer wy dat bereikt hebben, zyn wy in veiligheid. (Zy vertrekken.)

T WIE<

Sluiten