Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L r S P E L. 435

allen deeze eeden zyn vervallen tot meineedigheid door my te beminnen' Gy hebt dus thans geene trouw meer,tenzy gy te vooten twee gehad hebt, en dit is nog erger dan geene trouw te hebben. Het is beter in het geheel geene trouw te hebben, dan die in een meervoudig getal te bezitten. Gy bedriegt immers uwen getrouwen vriend.

Proteus. Wie, die bemint, ontziet de vriendfchap?

Sylvia. Alle menfchen behalven Proteus.

Proteus.

Welaan, indien de zachte inblaazing van beweeglyke woorden u tot geene zachter gemoedsgeftalte kan brengen,dan zal ik uliefkoozen opkrygsmanswyze, met het zwaard in de vuist, tn tegen den aart der liefde u geweld aandoen.

Sylvia.

o Hemel! (

Proteus.

Ik zal u dwingen, dat gy u aan myne luiten overgeeft.

Valentino. (uitkomende.) Schelm! Laat af haar oneerlyk aan te tasten! Gy verraaderlyke vriend!

Proteus.

Valentino!

Valentino. Gy flechte vriend, zonder trouw of genegenheid ,• gy valsch fchepfel, gy hebt myne hoop te leur gefteld; niets dan myne eigen oogen hebben my dit kunnen doen gelooven. Nu kan ik niet zeg. gen, dat ik één' eenigen vriend meer in leven heb; gy zoud my het tegendeel toonen. Wien zal men betrouwen, wanneer iemands eigene rechterhand ontrouw is aan zyn hart ? Proteus ik vrees dat ik u nooit meer zal kunnen betrouwen; maar de ge. hecle waereld om uwentwil my als een vreemd" E e voor

Sluiten