Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEDEN van VERONA, BLYSPEL. 445

van een' kinderlyken Bisrcbop, en men zegt, dat bet daar eertyds gebruiklyk was, uit de Choorkin? deren een' Bisfchop te kiezen, die, geduurende zyne regeering als Bisfchop , welke flechts eenige dagen duurde, werkelyk alle priefterlyke dienden waarnam, en over alle de kerkelyke bedieningen, die geduurende zyne kortftondige regeering openyielen, befchikte. Het algemeen gevoelen is, dat deeze Graftombe opgerecht is voor een kind, dat geduurende zyne Bisfchoplyke Regeering overleden is. Zie, de Nagelaten Werken van J. Gregory.in Quarto. Oxford,

Hawkins.

Pag. 397- Reg- 5.

„ Item, zy beeft een' lekkeren mond,"

Deeze tweeduidige uitdrukking is gegrond op het Engelsch fpreekwoord; hetgeen zeggen wil, dat iemand fnoepachtig is.

Vertaaler.

Ibid. Reg. 1. (van onderen ) „ Item , zy is veel gewoon den drank te „ pryzen."

Dit is mede een Engelsch tpreekwoord om iemand te betekenen, die den drank bemint.

Vertaaler.

Pag. 398. Reg. 6.

,, Item, zy is al te mild."

Dat is al te los al te onbefchaamd en onbefchaafd in haar fpreeken. Dus zegt de Dichter in Othello. „ Is hy niet een goddelooze en onbefchaamde Raadgeever ? "

Dr. Johnson.

Pag. 40r. Reg. 3. 2, r. («an onderen)

„ Maar, gefield, dat dit baare liefde voor „ Valentino uitroei, dan is bet nog geen gevolg, „ dat zy Signor Tburio zal beminnen," ' Dsez'i gedachte heeft de Dichier waarfnhjmiyk

over-

Sluiten