Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

445 AANMERKINGEN op De TWEE ED EL-

overgenomen uit de Andria van Tekentius, Acl. U. Sc 2. daar Davus zegt.

■ ■■ Ridiculum caput!

Quafi necejfe fit, fi buic «o» dat, te Mam uxortm ducere.

o, Zotskap! Even alsof bet niet anders vjcezsn kon, of gy moest, wanneer ly baar aan iem niet geeft, met baar te trouwen.

Theobald.

Pag. io6. Reg. 6. „ By de katle kruin van Robin Hood's vetten „ monnik! "

Dr. Johnson zegt, dat Robin Hood bet Opperhoofd was van eene bende Roovers, die zich meest ophield met Geestelyken uit te plunderen; doch Dr. Grey zegt met meer waarfcbynlykbeid, dat Robin Hood zelf een monnik geweest is, die met eene bende ftruikroovers zaamenfpande, en bevestigt dit uit eene oude Ballade, die hy in zyne aantekening op Tbe Merry Wives of Windfor aan. haalt,daar onder andere medepligtigen ook zekere Broeder Tucse genoemd word.

Prof. Eschenbürs , Hoogd. Vert. Pag. 418. Reg. 13.

„ van Signora Sylvia; " Dit moet waarfchynlyk zyn Signora Julia,want Launce heeft hier zekcrlyk het oog op het af. fcheid van zyn' Heer en hem te Verona.

Dr. Warburton, en Capell, Pag. 420 Reg. 14, 15. ,, Het fcbynt. Vat gy baar niet beminde, detoyl „ gy zo baar pand wegfcbenkt. Misfchien is zy ',, overleden ?

Hier moet waarfchynlyk voor to leave vertaa'en gelezen worden nor love, niet bemint, en dus is de zin aldus:

„ Het

Sluiten