Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, 7

en elk oogenblik meer en meer drukkende bevelen uit te vaardigen om de armen te boeijen en onder flaaverny te brengen. Indien de oorlog ons niet verflind, dan zuilen zy bet doen; en dit is alle de zorg, die zy voor ons betoonen. •M. Agrippa. Gy moet zelf bekennen , dat gy buitengemeen kwaadaartig zyt, of men moet u van krankzinnig, heid befchuldigen. Ik zal u eene aartige vertelling verhaalen ; miflchien hebt gy dezelve reeds meer gehoord; maar dewyl het tot myn oogmerk kan dienen, zal ik die (met u) een weinig nader overweegen.

Tweede Burger. Goed , Mynheer, ik zal die aanhooren; doch gy moet niet denken , dat gy onze bezwaaren met een vertellingje wegfchertfen zult- Maar, gy kunt het ons echter verhaalen, indien gy het goed vind.

M. Agrippa.

Het gebeurde op zekeren tyd, dat allen de leden van het lichaam opftonden tegen den buik;en dien dus befchuldigden; —- Dat hy als een grondelooze kolk in het midden van het lichaam ftil en werkeloos bleef zitten; dat hy het voedfel flechts inflokte , zonJer , even gelyk de andere leden, eenig werk te doen; terwyl de overigen, zagen, hoorden , fpraken .onderrichten, wandelden, gevoelden, en onderling met eikanderen handelden, den eetluft ten dienft (tonden, en eene vrywillige genegenheid aan het lichaam in het algemeen betoonden. Hier op gaf de buik ten antwoord. —— Twejdb Burger.

Welnu , Mynheer, wat gaf de buik ten antwoord?

M. Agrippa. Dat zal ik u zeggen, vriend. —■ Met eene foort van glimlacht die hem echter niet van harte ging, A 4 maar

Sluiten