Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. n

doet, te lasteren. Een ieder, die verheffing verdient, verdient uw haat; en uwe neiging is de neiging van een'ziek' inenfch, die het meest verlangt naar hetgeen, dat zyne ziekte moet verergeren. Hy, die op uwe gunst vertrouwt, zwemt met vinnen van lood , en tracht eikenboomen met riethalmen neder te vellen. Dat hy gehangen worde, die op u betrouwt! Op u, die elk oogenblik van gevoelen verandert,en dengeenen edel noemt, die kort te vooren het voorwerp van uw' haat was; en hem verachtelyk, die eerft uw lieveling was. Wat is de rede, waarom gy, op verfcheideneplaatfen van de Stad, tegen den edelen Raad mort; die , naad de Goden , u in tucht houd , u, die anders elkande. ren zoud verflinden. (Tegen M. Agrippa). Wat is bun begeeren?

M. Agrippa. Zy begeeren koorn , tot een' prys, dien zy zel« ven willen Hellen, en zeggen, dat 'er nog genoeg in de ftad is.

Coriolanus. Hang op! Durven zydat zeggen? Zullen zy by het vuur zitten, en weeten wat 'er op het Capitool omgaat; wie kans heeft om grooter te worden , wie opkomt, en wie ondergaat; zullenzypartyënftich> ten, en igebeelde huwelyken ontwerpen ; deeze aanhangen fterken, en geene, die niet naar hunnen zin zyn, verzwakken, en vernederen tot beneden hunne gelapte fchoenen? Durven zy zeggen, dat 'er koorn genoeg is? Indien de Edelen hun medelyden wilden ter zyde ftellen, en my myn zwaard laaten gebruiken , dan zou ik van deeze gevierendeelde flaaven een' vierkanten lykhoop maaken, zo hoog als ik met myne lans reiken kan. M. Agrippa. Ik heb deezen reeds weder genoegzaam overreed; want fchoon het hen rykelyk aan befcheidenheid ontbreekt, zyn.zy echter boven maate lafhartig-

Sluiten