Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Allen.

Dat de Goden u hunnen byftand verleenen!

Aufidius. En uwe Achtbaarheden behoeden!

■ Eerste Raadsheer. Vaarwel!

Tweede Raadsheer.

Vaarwel.'

Allen.

Vaarwel!

ZESDE TOONEEL.

Het Tooneel is te Romen in bet buis van Cajus Marcius.

Volumnia, Virginia. (Zy zetten zich op twee laage Jloelen, en beginnen te borduuren,)

Volumnia, Ik bid u, Dochter, zing, of fpreek ten minde op eene meer troostel.yke wyze. Indien myn zoon myn gemaal was, dan zou ik my meer verblyden over eene afweezigheid, die hem eer moet toebrengen, dan over zyne omhelzingen, waarin hy my zyne tederfte liefde toonde. Toen hy nog jong en teder, en myn eenige zoon was; toen zyn jeugdig en bevallig gelaat aller oogen tot zich trok; toen voor een' dag Konings fmeeken eene Moeder hem geen uur uit haar gezicht zou hebben laaten gaan; toen heb ik, overweegende hoe wel het verkrygen van eer aan zulk een'jongeling zou voegen, en dat hy niet beter was dan eene fchilderyom aan den wand te hangen, indien de Faam die niet bezielde, met vermaak hem uitgezonden om gevaarte zoeken, daar hy waarfchynlyk eer vinden kon. Ik zond hem in een' bloedigen oorlog, vanwaar hy

te

Sluiten