Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL;

23

lunn; amen, en werpen hnnne mutfen in de hoogte.) o, Neemt my alleen! Maakt een algemeen zwaard van my! Indien dit geene enkel uitwendige tekenen zyn, wie onder u is dan niet zo goed als vier Volfcers? Niet één is 'er onder u, die niet in ftaat is tegen den grooten Aufidius een zo dapper fchild aan te voeren als zyn eigen is. Ik zal, fchoon ik u allen hartelyk dank, een zeker getel uit allen kiezen, de anderen zullen in een' volgenden flag my ten dienft ftaan, wanneer de gelegenheid zulks vereifcht. (Tegen Cominius.) Indien het u behaagt den optogt aan te vangen, dan zal ik terflond myne manfchap uitkiezen , uit degeenen, die daartoe meeft genegen zyn.

Cominius. Trekt aan , myne vrienden , bekrachtigt uwe moedige betuigingen met de daad, en gy zult in alles met ons dcelen. (Zy vertrekken.)

TIENDE TOONEEL.

Het Tooneel is te Corioli.

Titus Lartius, Een Onderbevel.

hebber, KrYOS knechten , een

Gids

(Zy trekken, na eene genoegzaame bezetting in Corioli gelaten te bebben. ter poort uit, naar bet leger van Cominius en Cajus Marcius.)

T. Lartius. Zo, laat de poorten behooriyk bewaaken,neemt myne bevélen in acht, gelyk ik u die gegeven heb. Zend deeze wachten tot onze hulp, wanneer ik hen doe ontbieden, de overigen zullen genoegzaam zyn om de plaats voor een' korten iyd C in

Sluiten