Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

53

genheid zal geeven, daarvan ben ik zó vair verze kerd, als hy zyn' roem draagt in dit te doenBrutus.

Ik heb hem hooren zweeren, dat, indien hy tot Burgemeester voorgefteld wierd, hy nimmer zich (volgens gewoonte) op de markt zou vertoonen, of het kaalgefleten kleed der nedrigheid aantrekken , of zyne wonden aan het volk toonen, en hen om de toeftemming van hunnen Hinkenden adem bedelen.

Sicinius.

Dit is zo.

B r u tu s.

Dit waren zyne woorden. OI hy zou dit ampt veel liever willen misfen, dan het op eenige an. dere wyze verkrygen , dan door het aanzoeken der Edelen.

Sicinius. Ik verlang niets meer dan dat hy by dit voorneemen mooge blyven, en hetzelve ten uitvoer brengen.

Brutus. Dit zal hy waarlchynlyk wel doen.

Sicinius. Dan zal het hem, juift gelyk wy het wenfchen, zekeriyk ten verderve ftrekken.

Brutus.

Dit moet voorzeker het lot zyn van hem , of van onze magt. Ten dien einde moeten wy aan het Volk voorftellen , hoezeer hy hetzelve altoos gehaat heeft; dat hy hen fteeds tot flaaven van zyne magc heeft willen maaken, hunne voorfpraaken doen zwygen , en hen hunne vryheden ontweldigen, door hen, in menfchelyke handelingen en begaafdheden, van geen meerder nut te houden, dan ke. mels in den oorlog, die alleen gevoed worden om hunne Iaden te kunnen draagen, en die zwaare Hagen krygen wanneer zy onder dezelven bezwyken.

D 3 Wan

Sluiten