Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

toonen, dat men zich den haat en het ongenoegen van het volk .zoekt op den hals te haaien even flechc a's dat , hetgeen hy verfoeit, naamelyk, hetzelve om hunne gumt te vleijen.

Tweede Bediende. Hy heeft zich by zyn Vaderland ten hoogde veraienitelyk gemaakt, en zyne verheffing niet bereikt langs zulke gemakkelyke trappen als zy, die zich onderdaanig en minzaam jegens het Volk betoond nebben; die hunne mutfen voor hetzelve afnamen, zonder 'ets anders te kunnen bybrengen om deszelfs achting en goed getuigenis te kunnen wegdraa. gen, maar hy heeft hen zyn' roem zó klaar voor oogen gefield, en zyne daaden zó levendig in hunne harten geplant, dat het voor hunne tongen eene allerondankbaarfte beleediging zou zyn, zyn' lof te verzwygen, en dit alles niet op ie haaien; en een ander getuigenis van hem te geeven, zou eene kwaadaartigheid weezen , die , door zichzelve te Jeugenftraffen, de berisping en den afkeer van alle ooren, die het boorden, zich oP den hals zou haaien.

Tweede Bedien o e. „f™. n,et, roeer v«n hem, hy is een waerdig man. Maak plaats, daar komen zy.

ZESDE TOONEEL.

Raadsheeren, Gemeensmannen Ge. rechtsdiekaars , vooruit. Corio. LANus, MtN enius Agrippa,CoM ini u s, als Burgemee/lcr.

Sicinius en Brutus gaan als Gemeensmannen op eer.tgen a/Jland van de Raadsbeeren zitten.

«y . , , M. Agrippa, Na let Jot der Volfcers beflift, en Titus Lartius

opont,

Sluiten