Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oo CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

als eene dwaalftar, met eene onverwachte verfterking, de ftad Corioli op nieuw. Dit is het nog niet alles , want kort daarna trof het krygsgerucbt op nieuw zyn levendig gevoel, waarop terftond zyn dubbele geeft verfrischte betgeen in zyn lichaam afgemat was , en toen kwam hy by den veldilag, daar hy rookende (van bloed) over de lichaatnen heenvloog , als of zy allen zyne buit waren; en hy heeft geen oogenblik ftil geftaan om zyne borft door ademhaaling ruimte te geeven, dan nadat wy de ftad en het flagveld het onze konde noemen. M. Agrippa.

Die edele man!

Eerste Raasheer,

Hy verdient dubbel de eerbewyzingen, die wy hem toegelegd hebben.

Cominius.

Hy ftiet den buit met den voet, en befchouwde de koftbaarfte dingen als of die het uitvaagsel der aarde waren; hy begeerde nog minder dan de armoede zelve kan geeven; hy beloont zyne daaden door die te doen, en is te vreden met zyn' tyd door te brengen enkel om die door te brengen. M. Agrippa.

Hy is waailyk een grootmoedig man. Laat hy geroepen worden.

Eerste Raadsheer.

Roep Coriolanus.

Bediende.

Daar komt hy reeds. (Coriolanus komt weder ip bet Tooneel.)

M- Agrippa. Coriolanus, het heeft den Raad behaagc u als Burgemeester voor te^ftellen.

Cori olanüs»

Ik blyf hen nog fteeds myn leven en myn'dienft fchuldig.

M. Agrif»

Sluiten