Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Coriolanus. Ik houd u by uw woord. Nu heb ik reeds twee waerdige Hemmen verkregen. Ik heb twee almoe» zen ontfangen, vaart wel. (Hy gaat verder.) Eerste Burger. Dat komt my toch een weinig vreemd voor.

Tweede Burger. Zo ik de myne op nieuw moeft geeven ....Maar, het is niets, (de twee Burgers vertrekken, en twee andere Burgers komen op bet Tooneel.)

C o r i ola nus.

Ik bid u, indien het met den toon van uwe ftem men beftaanbaar is, dat gy my Burgemeefter maakt. Ik heb hier het gewoonlyk kleed aan.

Eerste Burger,

Gy hebt u by het Vaderland zeer verdienftelyk gemaakt, en gy hebt u ook niet verdienftelyk gemaakt. ' 6

cor i ola nus.

Wat wil uw radfel zeggen ?

Eerste Burger.

Gy zyt een geeflèl geweeft voor deszelfs vyanden, en eene roede voor deszslfs ingezetenen. Gy zyt, waarlyk, nooit een vriend geweeft van het gemeene Volk. ° Coriolanus.

Gy behoorde my voor des te deugdzamer te hou. den , omdat ik niet gemeen geweeft ben met myne genegenheid. Thans heb ik voorgenomen myn'Spits* broeder, het Volk, te vleijen, om eene grootere achting by hem te verkrygen. Dit is toch eene ge. bruikelyke voorwaarde, die men voor aartig houd. En, dewyl zy zo wys zyn in hunne keus, dat zy liever myne mu s hebben dan myn hart, zal ikmy den vleijenden knik met het hoofd aanwennen, en ricn, zo veel my mooglyk is, namaaken; dat is, vnend , ik zal de toverkracht van een' gemeenzaa. men man namaaken, en die goedwillig fchenken

aan

Sluiten