Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

7t

lyk uwe rechten tegenfpreekende, en zich aankan, tende tegen de vryheden, die men u vergund heeft; -—. nu tot aanzien en het opperbewind benoemd zynde, langer volhardde in zyne vyandfchap tegen het Volk, uwe ftemmen vervloekingen over u zeiven mogten worden. Gy moeft gezegd hebben , dat gelyk zyne dappere daaden geene mindere beiooning verdienden dan die, hy thans verzocht, zo ook zyne genegen aart zich tot u wenden moeft om uwe ftemmen, en zyn' haat tegen u in vriend, fchap doen veranderen, door zich uwengenegenen beheerfcher te toonen.

Sicinius; Indien gy zo gefproken had, gelyk gy te vooren onderricht waart, dan zoud gy zyn gemoed getroffen, en zyne neiging beproefd hebben ; gy zoud van hem, of zyne goede beloften verkregen hebben, waarop gy u, als het de nood vereifchte, zoud hebben kunnen beroepen, of anders zoud gy hierdoor zyn' ftuurfchen aart gaande gemaakt hebben • die niet gemakkelyk kan overgehaald worden tot eene belofte, waardoor hy aan iets gebonden is» en wanneer gy hem dus tot toorn verwekt had» zoud gy u zyne drift ten nutte hebben kunnen maaken, en hem onverkozen zyn voorbygegaan» Brutus.

Hebt gv befpeurd, dat hy u met verachting om uwe ftemmen verzoent, toen hy uwe toegenegen, heid noodig had, en denkt gy nog, dat deeze verachting niet onderdrukkende voor u zal zyn, wan. neer hy eens de magt zal hebben om u te verpletteren? Hoe, hadden uwe lichaamen geene harten in zich ? Of had gy enkel tongen om tegen de beftuuring der gezonde rede te fpreeken ?

Sicinius.

Hebt gy te vooren, de vraagers wel van de hand gewezen ? en thans uwe verlangde ftemmen seeeven aan hem, die niet vroeg, maar u befpotte P ° 6 £4 DïRDB

Sluiten