Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel:

) haam wilt zuiveren door een gevaarlyk genees. | middel dan hetzelve aan eene zekere dood op4 offeren; dat gy ten eenenmaal de tong van het Gei meen wilt uitrukken, en haar het zoet niet laai ten oplikken, waaruit zy haar vergif zuigt. Uwa i oneer vernietigt het Wys beleid, en berooft den j Staat van die volmaaktheid , welke aan denzelven i toekomt; naardien die niet in ftaat is al het goed 3 te doen, dat zou kunnen gedaan worden, uit hoof' I de van het kwaad, hetzelve dwarsboomt.

Brutus.

Hy heeft reeds genoeg gezegd, Sicinius.

Hy heeft gefproken als een landverraader, en zal si daarvoor als een landverraader geftraft worden. Coriolanus.

Gy onwaeidige! Verachting rufte opfuw hoofd/ | Wat zal het Volk met zulke kaalhoofdige Gemeens1 mannen uitvoeren? Deszelfs afhanglykheidvanhen 3 vernietigt de gehoorzaamheid aan de hoogere Rei geering. Zy zyn verkozen in een oproer, toenniet i hetgeen, datbeboorlykwas, maar hetgeen de nood » vereifchte eene wet wierd; laat nu, in betere ty< n den, bevolen worden dat, hetgeen behoorlyk zyn j moet, en laat hunne magt tot ftof vernietigd wor« )} den,

Brutus. Opentlyk Verraad!

Sicinius. Zou hy Burgemeefter worden ? Neen.

Brutus.

Waar zyn de Dienaars ? Hei.' Laat hy gevat Worü I den! (Di Dienaars komen binnen,') Sicinius Gaat, roept hetjvolk. {Tegen Coriolanus.) Inden a naam van hetzelve neem ik u in bewaaring alseen' I verraader die nieuwigheden zoekt in te voeren, » en als een' vyand van het Gemeenebeft. Gehoor* F a- zaant

Sluiten