Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

M. Agrippa, Terug keeren naar de Gemeensmannen»

Coriolanus. En, wat dan ? wat dan ?

M. Agrippa»' Herroepen hetgeen gy gezegd hebt.

Corio lanus» Voor hen ? — Ik kan dit voor de Goden zeiven niet doen, en zou ik dat dan voor hen moeten doen? Volumnia. Gy zyt al te eigenzinnig, fchoon gy daarin nooit te edel kunt zyn, dan alleen wanneer de uiterfte nood het vereifcht» Ik heb u hooren zeggen, dat de eer en de ftaatkunda , gelyk twee onaffcheidbaare vrienden , in den oorlog te zaamen opgroeijen, houd dit thans ook ftaande, en zeg my, wat de eene by de andere in vreedenstyd verheft, waardoor zy alsdan ook niet zouden kunnen vereenigd blyven t Coriolanus.

Zacht, zacht»

M. Agrippa. Eene goede vraag»

V olumnia.

Indien het in den oorlog eene eer is te fchynen hetgeen gy niet zyt, hetwelk gy ftaatkunde ter bereiking "an uwe oogmerken noemt, waarom zou het dan erger zyn, dat dezelve de eer in vreedens. tyd zowel als in den oorlog verzelde; daar die in gelyke betrekking ftaat tot beiden » Coriolanus.

Waarom dringt gy hierop aan?

V o lumnia.

Omdat het u vryflaat tegen het volk te fpreeken , niet volgens uwe eigene ingeeving, of hetgeen uw hart denkt, maar met woorden, die en. kei in uwe tong geworteld zyn , als onechte voort, brengfelen, en klanken van geene verbindtenis met betrekking tot de waare meening van uw hart. Nu ,

dit

Sluiten