Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS*

dit onteert u immers niet meer dan dat gy eens ftad verovert door goede woorden , weikeu anders zou noodzaaken om de krygskans te beproeven , en u in gevaar van groote bloedftorting brengen. — Ik zou myn' aart ontveinzen, wanneer myn geluk, of myne vrienden in gevaar waren, en de nood vereifcbte, dat ik eershalven dit doen zou Nu ben ik; uwe echtgenooten, uw kind, de Raadsheeren, allen de E leien zyn thans in dit geval, en echter wilt gy liever aan het lomp gepeupel toonen hoe barfch gy zien kunt, dan hen een' vriendelyken oogwenk geeven ter verkryging van hunne genegenheid, en ter behouding van datgeen hetwelk door het gemis van dezelve zou verloren gaan.

M. Aorippa. Edele Vrouw/ (Tegen Coriolanus ]) Kom , gaa met ons, fpreek v/iendelyk. Hier door kunt gy niet alleen geneezen hetgeen thans gevaarlyk is, maar ook het verlies van het voorledene beiftel' len.

Volumnia. Ik bid u, myn Zoon, gaa naar hen toe, met uwe muts in de hand, en ftrek die zo verre uit als gy hen nadert; Iaat uwe knie den grond kuilen; want in zulke gevallen zyn gebaarden welfpreekendheid, en de oogen der onkundigen verftandiger dan hun. ne ooren. Knik met uwhoofd;flaadikwylsop uwe borft, om uw hoogmoedig hart te beftraffen. Ver. neder u als eene rype moerbezie, die geen aanraaken veelen kan; Zeg tegen hen, dat gy hun krygsman zyt, en dat gy, in den oorlog grootgebragt zynda u op die zachte middelen niet verftaat, welke gy wel wilt bekennen dat dienftig voor u zouden zyn, dewyl zy recht hebben om te verwachten , datgy hen om hunne gunft zoud verzoeken; dat gy in het vervolg zult toontn in zo verre de hunne te zyn als uw vermoogen en perfoon zullen toelaaten.

M, As Kir.

Sluiten