Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ro* CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

S ICIHI us.

Welnu, fpreek, (Tegen bet Volk.) Weeft ftil.

_ coriolanus.

7,11 iic K-Ct Vrrd!r "geklaagd worden dan hier? Zal alles hier afgedaan worden ?

Sicinius. JVraa£ of ëy u onderwerpt aan de ftemmen van het Volk, of gy deszelfs Overheden erkent, en of gy genegen zyt om eene wettige beftraffine

«iZnnfanV00r.die -"-««-"den. waarvan men u zal kunnen overtuigen ?

, . cokiolanus.

Ik ben daartoe genegen.

M. Ag rippa.

Hoort gy het wel, Burgers? Hy zegt, dat hy ?v r.°Kegfn is* ?verwee6' M de dilnften.die hL ^\°0r'0g gedaan heeft>* denl" aan de won. den, die hy aan zyn lichaam draagt, die zich ver. toonen als gedenktekenen op een gewyd kerkhof.

„ M. Agrippa.

fnrïk^f Verdlr; d3t fch00n &hem "»« hoort ipreeken als een' burger, gy echter in hem een' Krygsman vind; neemt derhalven zyne oEchaaf-

maar kwaadaartiSe uitdrukkingen aan;

maar, gelyk ik zeg, voor woorden van een' krves. man, en niet voor die van den nyd. Gy.... 78

_ Cominius.

oenoeg, genoeg, daar behoeft niets meer.

w . Coriolanus. a^J'. Zede' waarom ik, na met algemeene ftemmen tot Burgemeefter verkoren te «yn geweeft zo zeer ont eerd ben geworden, dat ik op hetzelfde oogenblik weder ben afgekeurd? ^"«zeiiae j Sicinius..

Antwoord ons.

Sluiten