Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. si§

cori ol anus.

Ja, want het is eerlyker met uwen meefter te doen te hebben dan met zyne huisvrouw. Gy -ftaat hier te praaten en te babbelen, gaa heen. draag uwe fchotels op. Scheer u vanhier. (Hy jlaat den Bedienden van bet Tooneel ) (Tullus Aufidius komt met den voorigen Bedienden op bet Tooneel.) T. Aufidius.

Waar is die knaap ?

Eerste Bediende.

Hier, Mynheer. Ik zou hem geflagen hebben'ale een' hond, indien ik niet gevreesd had de gaften te zullen ftooien.

T. Aufidius. Vanwaar komt gy? Wat begeert gy? Hoe is uw naam? — Hoe, fpreekt gy niet ? Spreek, vriend; hoe is uw naam?

Coriolanus. Indien gy my nog niet kent, Tullus,en .fchoon my ziende, my niet houd voor den man, die ik ben, dan dwingt my de noodzaaklykheid u mynen naam te zeggen.

T. Aufidius. Hoe is uw naam?

Coriolanus. Myn naam is zeer onmuzikaal voor de ooren ♦ier Volfcers, en ruw van toon voor de uwen. T. Aufidius. Zeg my, hoe uw naam is? Gy hebt een grim» mig gelaat, en uw aangezicht heeft iets beveelends in zich. Gy fchynt my een edel fchip, fchoon uw tuig befchadigd is. Hoe is uw naam?

Coriol ANUS. Bereid uwe wenkbraauwen tot fronfen. Kent gy . my nu?

T- Aufidius. Ik ken u nog niet* Zeg my uw' naam.

H 4 Co-

Sluiten