Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

127

ZEVENDE TOONEEL.

Bet Tooneel is op eene algemeene Plaats van Romen.

Sicinius, Bïutus, «b een iveinig hater, M. Aorippa, Eenige Burgers , Een Dienaar, Boden, Cominius.

Sicinius, Wy hooren niets van hem,en wy behoeven hem ook niet te vreezen. Zyne middelen ter herftelling' zyn thans krachteloos, geduurende den uiteriyken vreede, en de inwendige ruft van het volk, dte te vooren van groote uitwerking war«r. Zyne verbanning doet allen zyne vrienden bloozen, omdat zy zien, dat des niettegenftaande de zaaken in goede order gaan; daar zy, fchoon zy zei ven daardoor ook zouden hebben moeten lyden, veel liever oneenige hoopen volks de ftraaten zouden hebben zien in oproer brengen, dan onze winkeliers in hunne winkels zingende, en op hun gemak hunne zaaken waarneemen; maar wy hebben ons nog intyds daar. tegen aangekant. (M. Jgrippa komt op bet TooneeU) Is dat Menenius?

Sicinius. Ja, hy is het, hyishet. o, Hyis.zederteenigen tyd zeer vriendeiyk geworden. Heil zy u, Menenius! M. Agrippa. Heil zy u beiden t

Sicinius. Uw vriend Coriolanus word niet fterk gemift dan onder zyne byzondere vrienden; het Gtmeenebeft blyft in ftand, en zou in ftand blyven, fchoon by nog veel fterker tegen hetzelve vertoornd was. M. Agrippa. Tot dus veire is alles wel, maar het zou nog veel

beter

Sluiten