Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel; 131

nen nog minder met eikanderen overeenftemmen, dan de alierftrydigfte tegenftrydigheid. (Een tweed: Bode komt op bet Tooneel.)

Tweede Bode. De Raad Iaat u ontbieden; een verfchrikkelyk groot leger, geleid door Cajus Marcius vereenigd met Tullus Aufidius woed op ons grondgebied; zy hebben zich reeds een' weg gebaand, alles met vuur en zwaard verwoeft, en weggenomen wat hen maar voorkwam. (Cominius komt op bet Tooneel.) Cominius. o Gy hebt recht wat fchoons uitgevoerd.

M. Agrippa. Wat is 'er nieuws ? wat is 'er nieuws i

Cominius. Gy hebt bewerkt, dat uwe eigene dochters ge. fchonden, dat het lood van de daken op uwe hoofden gefmolten, en uwe vrouwen voor uwe oogen onteerd zullen worden.

M. Agrippa,

Wat is 'er nieuws ? wat is 'er nieuws.

COM i n i us.

Dat men uwe tempels tot op de cimenten ge. welven zal afbranden, en uwe vryheden, waarop gy zo flerk geftaan hebt, in een boorgat zal op. fluiten.

M. Agrippa. Ik bid u, zeg toch, wat het nieuws is. Ik vrees mannen, dat gy .ons wat fchoons zult berokkend hebben. Zeg, wat is uw nieuws ? Zo Marcius eens met de Volfcers vereenigd was....

Cominius. Zo hy was/ Hy is hunne God; hy voert hen aan als een wezen, dat door eene andere Godheid dan de Natuur gefchapen is, die demenfchenvolmaakter maakt; en zy volgen hem tegens ons ftyfkop» pigen met zoveel moeds als kinderen de zomervlin.

I z ders

Sluiten