Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL; 14? DERDE TOONEEL. Co-.ioi.anus. T. Aufidius.

C o e i o lan u s.

Morgen zullen wy ons leger voor de wallen van Romen nederflaan. Myn Medebevelhebber indeezen kryg, gy moet aan de Volfcifche Raadsheeren melden hoe oprecht ik my in deeze zaak gedra» gen heb.

T. Aufidius.

Gy hebt enkel hunne belangens in het oog gehouden; uwe oorea geflopt voor de algemeene fmeekingen van geheel Romen; en nooit eenig ftil gefprek toegelaten zelfs niet met vrienden, die zich van u verzekerd hielden.

Coriolanus.

Deeze laatfte oude man, die ik met een gebro.' ken hart naar Romen terug gezonden heb, bemin, de my meer dan een vader kon doen, ja aanbad my byna. Hunne laatfte toevlucht was hem naar my te zenden; om wiens eude vriendfchap ik, offchoon ik hem een ftuurfch gelaat toonde , hen nog eenmaal de eerfte voorwaarden heb laaten aanbie» den, die zy te vooren van de hand gewezen hebben, en nu niet kunnen aanneemen. Enkel om hem te gevallen., die zich verbeelde, dat hy meer zou kunnen doen, heb ik een weinig toegegeven. Van nu af aan zal ik aan geene nieuwe bezendingen of fmeekingen het oor leenen , noch van den Staat, nog van myne byzondere vrienden. — (Men boort gerucht van binnen,') Ho, wat is dat? Zou ik in verzoeking gebragt worden om myne belofte te verbreeken op hetzelfde oogenblik, dat ik die gedaan heb? Neen ik zal niet.... (Volumnia, Virginia Valeria, de jonge Marcius, en verder gevolg ko'. men op bet Tooneel, allen in rouxvgewaad.) Myne ü 2 echt.

Sluiten