Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

VlROINIA-

En ook op het myne, dat u dit kind gebaard heeft | om uwen naam levendig te houden by het nageflacht.

De Jonge Marcius. Hyzal op my niet treeden; ik zal vluchten tot dat ik ouder zal geworden zyn , en dan zal ik flryden.

Coriolanus. Om geene vrouwelyke tederheid te gevoelen moet men het aangezicht van eene huisvrouw of kind niet zien. Ik heb hier reeds te lang gezeten.

V o lum nia.

Neen, gaa zo niet van ons af. Indien het zo . was, dat ons verzoek ftrekte om de Romeinen te behouden, en daardoor de Volfcers, die gy dient, te verderven, dan zoud gy ons als nadeelig voor uwe eer kunnen veroordeelen. Maar, neen; ons verzoek is, dat gy hen met eikanderen bevree. digt; op dat de Volfcers moogen kunnen zeggen : „ Deeze gunfl hebben wy betoond;" en de Ro. nieinen:" Deeze gunft is aan ons betoond ; en men van beide kanten u zegen mooge toewenfchen, en uitroepen: Wees gezegend voor het bewerken van deezen vreede ! Gy weet, myn groote zoon, dat de uitflag van den oorlog onzeker is; maar dit is zeker, dat zo, gy Romen overwint, al het voordeel, dat gy daaruit trekken zult, enkel dit is, dat gy een'naam zult verkrygen, diefteedsmet vervloe king zal herhaald worden; en waarvan de Jaarboe. ken dus zullen fchryven: " Deeze man was edel, „ maar door zyne laatfte onderneeming heeft hy ,, dien eernaam uitgewischt* hy heeft zyn Vader„ land verwoeft, en zyne nagedachtenis blyft by de nakomelingfchap gevloekt. " fpreek tegen my, myn zoon. Gy hebt van jongs af behaagengefchept in de bevallige toonen der eer; gy hebt de Goden Is volmaaktheden willen aaftreeven; gy hebt de

opg@r

Sluiten