Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

155

T. Aufidius. Mevrouwen, gy verdient, dat men u een' tempel ftichte, allen de zwaarden van Italien, en al> len de wapenen van deszelfs bondgenooten zouden deezen vreede niet hebben kunnen bewerken.

VIERDE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld de Markt te Romen»

Mene nius Agrippa, Sicinius.

M. Agrip paZiet gy diert hoek van het Capitool, dien gilt» fchen hoekfteen ?

Sicinius» Welnu, wat zou dat?

M. A g ripp a.

Indien het u moogïyk is dien met uwen kleinflen vinger te verplaatfen , dan is 'er nog eenige hoop, dat de edele vrouwen van Romen, en in het by zonder zyne moeder iets op hem zal vermoogen. Maar ik zeg u, dat beide even hoopeloos is; onze halzen zyn gevonnisd , en wachten enkel op de uitvoering.

Sicinius. Is het mooglyk, dat de tyd den toeftand van den menfch zodadig kan veranderen?

M. Agrippa. Daar is onderfcheid tuflchen een' worm en een' vlinder, fchoon de vlinder een worm geweeft is. Deeze Marcius is van een' man een draak gewor den; hy heeft vleugels, hy is meer dan een krui pend dier.

Sicinius. Hy bemind echter zyne moeder tederlyk.

M. AGRrp.

Sluiten