Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

*57

trooft medebrengen, onder langzaame pynigingen zullen doen derven. (Een tweede Bode komt op bet Tooneel.)

Sicinius. Wat brengt gy nieuws ?

Tweede Bobs. Goed nieuws"? goed nieuws. De edele Vrou. wen hebben de overhand behouden. De Volfcers zyn opgebroken, en Marcius is weg. Nooit heeft een blyder dag Romen begroet, zedert de uitdry ving* der Tarquiniuffen.

Sicinius. Vriend, zyt gy. hiervan verzekerd? Is het waar? Is het wel zeker?

Tweed e Bode. Zo zeker als ik weet, dat de zon vuur is. Waar hebt gy geftoken dat gy nog daaraan twyfelt ? De door den wind gedreven vloed fnelde nooit zo fterk door de boogen van eene brug, als de getrooite menigte door de poorten. Hoort gy dat wel (Min. boort bet geluid van trommelen, trompetten, en an» dere muziek-mjhumenten.) De trommelen, zakpy. pen, pfalters, en fluiten, en de juichende Romeinen doen de zon danfen. Hoort gy wel? M, Agrippa. Dit is eene goede tyding; ik zal de edele vrou. wen gaan begroeten. Deeze Volumnia is alleen zoveel waerdig als eene gantfche ftad vol Burgemeefteren , Raadsheeren, en Edelen, en als een geheel land en zee vol zulke Gemeensmannen gelyk gy zyt. Deezen dag is ulieder gebed verhoord geworden, deezen morgen zou ik voor tiendui. zend van uwe halzen geen' penning hebben wil. len geeven. Hoort hoe zy juichen! (Men boort by aanhoudendheid di muziek en bet gejuich.)

Sicinius, (tegen den Bode,) Vooreerft moeten de Goden u beloonen voor

uwe

Sluiten