Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

IJ9

zoek hen, nadat zyhet zullen gelezen hebben, weder hier op de markt te komen, daar ik voor hunne ooren en voor die van de gantfche gemeente de waarheid van hetzelve zal geftand doen. Hy, dien ik befchuldig, is zo even ter ftadspoort ingekomen; en heeft voorgenomen voor het volk te verfchynen, in hoop van zich door bloote woorden te zullen zuiveren. Vertrekt. (Eenige zaamengezworenen van T. Aufidius konen op bet Tooneel ) (Tegen de zaamengezivorenen.) Welkom, welkom!

Eerste Zaamengezworen; Hoe ftaat het met onzen Veldheer ï

T. Aufidius. Even als met een' man, die door zyne eigen almoezen vergeven, en door zyne liefdaadigheid verflagen is.

Eerste Zaamengezworen. Edele Heer, indien gy u nog houd aan het zelfde voorneemen, waarin gy begeerd hebt, dat wy zouden deelen , dan zullen wy u van een groot gevaar vcrlosfen.

T. Aufidius. Myn vriend, ik kan hiervan nog niets zeggen; wy moeten te werk gaan naar maate dat wy het volk gefteid vinden.

Derde Zaamengezworen. Het volk zal weifelende blyven, zolang 'er tusfchen u beiden onderfcheid is; maar de val van een* van beiden maakt den langftleevenden algemeen' erfgenaam.

T. Aufidius. Dit weet ik, en myn voorwendfel om hem te doen vallen kan zeer goed uitgelegd worden. Ik heb hem verheven, en myne eer te pand geftsld voor zyne trouw; en toen hy zo verre verheven was, heeft hy zyne nieuwe planten bewaterd met dén dauw der vleijery, en dus myne vrienden verleid;

Sluiten