Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ito CAJUS MARCIUS CORIOLANUS. *>

leid; en om dit oogmerk te bereiken heeft hy zyn1 aart gebogen, die, gelyk bekend is, te vooren en. kei genegen was tot barsheid, onbuigzaamheid, en vrywilligheid.

Derde Zaamengezworen. En tot trotsheid, Mynheer, toen hy omhetBurgemeefterfchap ftond, hetwelk hy gemift heeft door gebrek aan onderdaanigheid.

T« Aufidius. Dit was het juift, waarvan ik wilde fpreeken; toen hy om die rede gebannen was, vertoonde hy zich aan myn hart,bood zyn' hals aan myn zwaard; ik heb hem opgenomen, en hem tot myn' mededie. naar gemaakt; ik heb aan alle zyne begeerten voldaan; ja dat meer is, ik heb hem uit myne eigene benden volk laaten kiezen om zyne ontwerpen ten uitvoer te brengen, myne befte en gezondfte manfchap; ik zelf heb in eigen' perfoon zyne oog* merken ten dienft geftaan; ik heb den roem helpen verkrygen, dien hy zich thans geheel alleen toeëi. gent; en ik was zelfs min of meer hovaardig om dat ik myzelven dit nadeel deed ; zodat ik ten laatfte meer zyn' dienaar geleek dan zyn medebevelhebber; en zyn goed gelaat was myn loon, even als of ik zyn huurling geweeft ware.

Eerste Zaamengezworen. Dit is zo, Mynheer; en het geheel leger heeft hierover verbaasd geftaan, en eindelyk , toen hy (het lot van) Romen in zyne magt had, en Wy evenveel buit als roem verwachtten. ——— T. Aufidi us. Dit is het juift waarom ik alle myne krachten tegen hem zal in het werk ftellen; voor eenige weinige droppelen vocht uit vrouwen.oogen, die even goedkoop zyn als leugens, verkocht hy ons zweet en bloed, en hierom zal hy fterven; en ik zal my door zyn' val herftellen. Maar, hoort.—

(Men

Sluiten