Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel; . j«i

(Men boort trommelen en trompetten gepaard met een groot gejuicb van bet volk.)

Eerste Zaamengezworen. Gy zyt in uwe geboorceftad terug gekomen even als eene poftbode, zonder ééne welkomftgioet; maar nu by terug keert doet hy de lucht van het gejuich weêrgalmen.

Tweede Zaamengezworen. En toegeefiyke zotten, walker zoonen by verflagen heeft, fcbreeuiyen hunne keelen te barften om hem te pryzen.

Derde Zaamengezworen. Doe hem derhalven , tot uw eigen voordeel, éér hy zich verklaart, of het volk beweegt, door het geen hy zal zeggen, uw zwaard gevoelen, en wy zullen u onderfteunen. Als hy dan ter neder geveld legt zal het verhaal van zyne gefcbiedanis, op uwe wys gedaan, zyne verdeediging te gelyk met zyn lichaam begraaven.

T. Aufidius. Zegt niets meer; daar komen de Raadsheeren. (De Raadsheeren der Stad komen op bet Tooneel.) Allen de Raadsheeren. Gy zyt ons ten hoogfte welkom.

T. AüFIDIUf.

Ik verdien die groet niet. Maar, achtbaare Heeren, hebt gy met aandacht datgeen doorlezen, het welk ik aan u gefchreven heb?

Allen de Raadsheeren. Wy hebben dit gedaan. ^

Eerste Raadsheer. En het bedroeft ons, dat wy dit moeten hooren. Allen de misflagen, die hy begaan haeft vóór dee. zenlaatften, zouden, myns bedunkens, ligtelyk te verfchoonen zyn geweeft; maar, te eindigen daar hy had behooren te beginnen, en het voordeel van onze legeis weg te geeven, ons met onze eigene tRkoften., te betaalen, en een veidrag te maaken j_, daar

Sluiten