Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i(S2 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

daar reeds eene overgaaf kon plaats hebben, dit Kan niet verfchoond worden. , T- AueidiusHy nadert, gy zult hein hooren.

ES'DE TOONEEL

De VooRieEN, Coriolanus, met Jlaande trommen en vliegende vaandels, en gevolgd van bet Folk.

Coriolanus. Heil zy u, edele Heera-n, ik keer tot u terug als uw krygsknecht, die niet méér befmet is met de liefde voor zyn Vaderland dan toen hy vanhier vertrok, en zich nog fteeds aan uwe vermoogendebevélen blyft onderwerpen.- Gy zult van my verftaan, dat ik met goed geluk den veldtogt begonnen, en my dus een'bloedigen weg naar de poorten van Romen gebaand heb- De buit,dien wy medebrengen, bedraagt wel een derde gedeelte meer dan de kosten van den veldtogt. Wy hebben een'vreede gefloten , die de Antiaten zoveel eer als de Romeinen fchande aandoet; en hier ftel ik u ter hand de voorwgarden ondertekend door de Burgemeefteren en Raadsheeren, en bekrachtigd met het zegel van den Senaat.

T. Aufidius. Leeft die niet, edele Heeren; maar zegt aan dien Verraader, dat hy in den uiterften graad uw vermoogen misbruikt heeft,

Coriolanus. Verraader.' — Wat is dit ? — T. Aufidius. Ja, verraader, Marcius.

Coriolanus.

Marcius '•

T. Au-

Sluiten