Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j6$ AANM. op CAJUS MARCIUS CORIOL.

Pag. 9. Reg. 8, 0.

naar den zetel van bet verfland, Lees liever: „ Naar den zetel, bet verfland.

Aanmerk, en Giss.

Pag 12; Reg. 13. 14.

dat de edelaartigbeidbet hart moet doen harjlen, In het Engelfch ftaat:

To break tbebeart of generofity , hetgeen Dr. Johnson dus uitlegt: „ Dat den-Adel het hart zal affteeken ". Welk van beiden beter zy laaten wy den Leezer beöordeelen.

Vertaaler.

Pag. 13 15,16,17.

"Marcius, bet is tbans waar, betgeen gy ons onlangs voorfpeld bebt, de Volfcers hebben de wapenen opgevat.

in het Engelfch ftaat eigentlyk, that you have lately told us, betgeen gy ons onlangs gezegd hebt. Doch deeze letterlyke vertaaling kan hier niet wel plaats hebben , dewyl Cajus Marcius zelf flechts een oogenblik te vooren de tyding had gekregen , dat de Volfcers de wapenenen hadden opgevat, derhalven heb ik het woord to teil, zeggen, waarfchynlykheidshalve liever in de ruimer betekenis van voorfpeilen gebruikt; dewyl dit uit hoofde der omftandigheden zeer ligt mooglyk kon zyn.

Vertaaler.

Pag. 14. Reg. 9. (van onderen.) In het Engelfch ftaat

Tour valour puts well fort.

Uwe dapperheid bot fchoon uit. Pag. 19. Reg 1,2.

de wenkbraauwen overfcbaduwd met eikenloof. Het was by de Romeinen oudtyds gebruikelyk aan dengeenen , die het leven van een' of meer Bur< gers van Romen gered had, een' krans van eikenloof

Sluiten