Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R E V R S P E L.

171

'er beeften gevonden worden, die geen fchepfel ter waereld beminnen , en dat het voik onder die foort van beeften behoorde.

De, Johnson. Pfl£,44- 5- ■

0, dat gy eens uwe oegen m uwen nek kond Jlaan, Dit is eene aanfpeeling op de Fabel van Pbaj. drus • Pera* impofuit Jupiter nobisduas, etc. waarin gezegd word , dat Jupiter de menfchen twee zakken over den fchouder heeft gehangen, een' voor deborft.en een' anderen op den rug, waarvan de eerfte' met de gebreken van anderen, doch de an. dere met hunne eigen (gebreken gevuld is.

Vertaaler.

Pag. 45- «eg 9, i°-

Gv brengt een' gantfcben voormiddag door met bet aanbooren van eengefcbil tuffchen een appelwyf'en een' kraanenlapper. . uklk-

TJit deeze en eenige volgende regels bïykt het duidelyk , dat Shakerpeare het ampt van Prafeüus Urbis met dat van Tribunus Plebis verwarde.

Dr. Warburton.

Ibid. Deeze fchimpreden is niet geeftig genoeg om de lompheid van dezelve te kunnen verfchoo-

nen. _

Dr. Johnson.

Ibid. Reg. 5,4, 3. 2, !• (.van onderen.)

En evenwel durft gy zeggen, dat Marcius trotfcb is; die, ten langfte gërekend, grooter isdanallenu. we voorouders van Deucalions tyden af, of fchoon, by geval, fommigenvan hen Erffcberprechters kunnen geweeft zyn,

Misfchien heeft de Dichter hier het oog gehad op het flot van het a'gtfte Hekeldicht van Juvenalit, dewyl deeze woorden zeer veel overeenkomfl daarmede hebben, offchoon dit gezegde van Sha.

ke>

Sluiten