Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 AANM. op CAJUS MARCIUS CORIOL.

kefpeare minder bewimpeld is dan dat van denRomeinfchen Dichter:

Et tarnen ut longe repetas, Ungeque revolvas Nomen, ab infami gentem deducis afylo; Majorum primus quisquis fuit Me tuorum, Aut pajlor fuit, aut iliud, quod dicerenolo.

Theobald.

Pag. 46. Reg. 3.4,5-

Dewyl gy de Herders zyt van bet beeflacbtig Gt> meen.

Dus noemt Homerus de Koningen nói/*ewt "Kam, Herders der volken, II. a.

Ibid. Reg. 7, 6 (van onderen-')

0 Jupiter , ontfang myne muts, en tevens myne dankzegging !

Dr. Warburton wil, dat men hier voor cap , muts, cup, beker, zal leezen, alsof M. Agrippa wilde zeggen, dat hy aan Jupiter eene offerhande zou doen, doch, dewyl Shakefpeare zo dikwyls fpreekt van de muts in de hoogte te werpen, mag men wel met rede onderftellen, dat M. Agrippa van blydfchap zyne muts in de hoogte wierp met dankbetuiging aan Jupiter.

Dr. Johnson.

Pag, 50. Reg. 1 r. Wees gegroet ,0 gy bevallige fiilzwygendbeid\

Het toevoeglyk woord, dat hier by ftilzwygendheid gevoegd word, ftrakt niet om weêrhouding of zwaarmoedigheid aan te duiden, maar ziet op het uitwerkfel van een deugdzaam gemoed, dat by zich zelf geruit is. Deeze uitdrukking is waarlyk fchoon en verheven; en in de betekenis van dezelve legt de fchoonfte loffpraak opgefloten, die men ooit aan eene braave vrouw kan geeven.

Dr. Warbürton.

Pag.

Sluiten