Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I7ó AANM. of CAJUS MARCIUS CORIOL.

tot eene Democratie maakt, zo maakt hy ook, i» zyn'Timon, Athenen tot eene Ariftocratie, dat eene volftrekte Democratie was. Hat zou echter onbillyk zyn, deezen misilag toe te fchryven aan zyne onkunde; het moet veeleer geweten worden aan de levendigheid van zyne verbeelding, die eenmaal verhit zynde , alle verkregene kennis deed verflaauwen en verdwynen. Want men vind hem fomtyds juift omgekeerd.zo dat hy zyne uitdrukkingenfchikt naar de frnfte trekken van het karakter van den perfoon. dien hyfchetft, en naar den eifch van deszelfs aait, en rang.

Dr. Warburton.

Pag. 62. Reg. iz, 11, 10, (vtn onderen.)

Wy lebben de magt om dat te doen aan ons zeiven, maar bet is eene magt, 01» welke uit te voeren wy geene magt hebben.

Ik houd my verzekerd , dat de Dichter hier den fpot heeft willen dryven met de ftelling van den H. Auguftinus nopens den vryën wil, gelyk die toen in de Godgeleerde Schooien van Engeland geleerd wierd.

Dr. Warburton.

Pag. 63. Reg. 10, 111 12, 13. en inderdaad, ik geloof, dat zo allen onze verjlanden eens uit ééne barfenpan konden uitvlieden , dat zy Ooft, Wefl , Zuid, en Noord, zouden vliegen.

Hy wil zeggen, offchoon het belang van een' iedtr' van ons met dat van allen bleek overeen te komen, dan zou nog het ontwerp om het-zelve te bevorderen, oneindig verfcheiden zyn.

' Dr. Warburton.

Ibid Reg. 9. 8. 7. (van onderen.)

Dan zou bet vierde gedeelte om der confcientie wille terug keeren om u aan een wyf te helpen.

Dit is een fyne hekelende trek, om aan tetoo'

nen

Sluiten