Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. m

dewyl het onvermoogen een gevolg der onkunde is.

T,., Dr. Warburton.

Ibid.

Myns oordeel» behoeft men hier aan het woord inkunde geen* oneigen' zin by gevolgtrekking te geeven, de zin is klaar genoeg: " Indien deeze man „ die magt heeft, iaat dan de onkunde, die hem „ dezeive gegeven heeft voor hem ftryken of ne„ derbukken.

Pag.Si.Reg.z-6. ^'Johnson.

En bet doet my tot in de ziel leed dat ik zien moet, dat daar twee regeeringen plaats hebben, waarvan noch de eene, nocb de andere de opperfte magt heeft boefcbielyk de verwarring daar de plaats, die tusJcben beide open is, zal inneemen , en de eene met de andere vernietigen.

De Dichter geeft bier eeneallerlevendigltefchets van het nadeel, en de ongerymdheid , die noodzaakelyke gevolgen zyn van datgeen , hetwelk men Imperium in Imperia noemt.

„ _ Dr. Warburton.

?ag. 97. Reg. 10, 9 (van onderen.) Moet ik beengaan om ben myn ongejcboren boofd te tomen ?

Het was de gewoonte by de oude Romeinen, dat degeenen, die iets aan het Volk wilden verzoeken , zich ongefchoren en in haveloofe en fkchte kleederen aan hetzelve vertoonden.

Dr. Johnson.

Pag. 105. Reg. 6—1, (van onderen) en Pa*. 106. Reg. 1.

Behoud de magt om uwe verlossers te verbannen zolang, totdat uwe onkunde , die niet begrypt dan als zy gevoelt, niets in de Stad overlaatende dan uzelven, die toch altoos uwe eigen vyanden zyt, u alt allerjfebandelykjl • vernederde Jlaaven overlevert 'aan Ma bet

Sluiten