Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lEo AANM. op CAJUS MARCIUS CORIOL.

bet een of ander volk, dat u zonder ftag offtoot over •wonnen beeft!

Het is optnerkelyk, dat oni'er andere ftaatkundige grondftellingen van den d >orzichtigen Ha» rington ook eene gevonden word, welken hy welJigt van dit gezegde van Shakefpeareontleend heeft. Het Gemeen, zegt hy, kan niet zien maar voel voelen. Het ftrekt niet zeer tot roem van het volk , dat het even verblind is omtrent zyne vrienden als omtrent zyne vyanden. Zo flerk waren de zielsvermogens van onzen grooten Dichter, dat hy het menfchelyk leven in alle deszelfs betrekkingen zo algemeene als byzondere tot in den grond doorzag.

Da. Johnson.

Pag. 116. Reg. 3—.21.

0 Waereld, boe ongejladig zyn uwe omwentelingen! Vrienden , die zich aan u met eede verbonden hebben, welker dubbel hart niet meer dan één gevoelen ftlynt te koesteren, met welken men fteeds één' tyd, één bed, één' maaltyd, en ééno uitfpanning gehad beeft, zullen in den tyd van één uur, om een verfchil van één' enkelen penning, de bitterfte vyanden worden. Op de. zelfde wyze kunnen de grootfte vyanden , welker hevige woede, en kwaadaartige laagen om eikanderen te verfirikken ben den flaap belet, door de eene of andere emftandigbeid, door eene beuzeling, die geeneiwaer dig is, groote vrienden worden, en hunne oogmerken met eikanderen vermengen. Dus gaat bet ook met my; ik beb myne geboorteplaats en myne vrienden verlaten'ik treed thans deeze vyandlyke Stad binnen; indien zy' my doodjlaan, doen zy zicbzelven recht; indien zy my aanneemenzal ik bun land ten dienft ftaan.

Deeze fraaije befchryving van dagelykfche vriendfchapsverbindtenisfen, is eene kunftige inleiding tot de onverwachte verbindtenis, welke de Dichter hem kortdaarna doet» aangaan; en eeneniet minder

kunft.

Sluiten