Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. i8r

kunftryke verdeediging voor zyne opkomende vyand» fchap tegen Romen.

Dr. Warburton. Pag. 124. Reg. 2, 1. (van onderen)

Kruift en zegent zich over hem , Het is jirft niet zeer waarfchynlyk, dat een Veldheer der Volfcen, eenige eeuwen vóór Christus.geboorte zich gekruift en gezegend heeft, gelyk onze Dichter dien bedienden'hier laat vertellen. Sedtranfeat boe cum cateris!

Vertaaler.

Pap. 126. Reg. 7, 6. (van onderen.)

Gy hebt gelyk, om dat de een dan den ander' min. der noodig beeft.

Wanneer Shakefpeare goedvind eenige gewigtfr» ge aanmerkingen over de menfehelyke natuur te maa» ken, legt hy dezelve doorgaans (hetgeen daaraan juift niet veel gezag byzet) in den mond van het een of ander laag • comiek karakter.

Dr. Warburton.

Pag. 132. Reg. 6,7.

Op den adem van knoflookeeters.

Naar knoflook te ruiken was oudtyds het kenmerk van eene allerlaagfte geboorte, in zó verre, dat, gelyk Guevarra ons heeft nagelaten , het aan de Rid< ders van zekere oude Spaanfche Order verboden was dit voedfel te gebruiken.

Dr. Johnson. Pag. 133- RtS- ". 13. 14. ISen die hebben hem ten ftad uit gejouwd. Cominius. Ik vrees, dat zy hem weder daarin zullen kermen.

Dat is; even gelyk zy juichten by zyn vertrek. zullen zy by zyne terugkomft kermen; gelyk hy met fchimpredenen uitgedreven is zal hy met jammeiklagten wederkeeren.

Dr. Johnson. M 3 Pag-

Sluiten