Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182 AANM.0? CAJUS MARCIUS CORIOL.

Pag. 136, Reg. 8, 7. (van ouderen.) betgeen de zee&rend is voor de viffcben,

Men zegt van eene zekere foort van Zeearenden by de Natuuronderzoekers OJJifragagenoemd, dat de visfchen zó bevreesd zyn voor dezelve, dat, wanneer zy dien vogel boven zich zien zweeven, zy zich aanftonds omkeeren met den buik omhoog, en zich dus goedwillig aan hunnen vyand ten prooi geeven; op deeze byzonderheid heeft de Dichter hier voorzeker het oog gehad.

Vertaaler.

Ibid Reg. 4,3,2,1. (van onderen en Pag. 137. Reg-1 — T

Het zy dan, dat boogmoed, die , wanneer bet geluk de gewoonlyke paaien te boven ftreeft, den gelukkigen menfcb altoos aanfteekt, of, dat gebrek aan oordeel om de fcbikkingen te maaken van die lotgevallen, welken by in zyne band bad, of. dat zyne natuur niet gewoon iets anders te zyn, dan eene zelfde zaak, en uit den belm op bet kuffen verplaatste worden; maar in vreede eveneens, en met dezelfde geftrengbeid te willen beveelen als in den oorlog;

T. Aufidius noemt hier drie redenen op, welke het kwaalyk flaagen van het verzoek van Coriolanus konden veroorzaakt hebben; vooreeril, Hoogmoed, die zeer ligt ontiiaat uit eene onafgebrokene aaneenfchakeling van voorfpoed; ten tweede Gebrek aan oordeel, om zich de gevolgen van zyne overwinningen ten nutte te maaken; en eindelyk, eene halftarrige eentoonigheid van aart, die hem belette, een' gevoeglyken overgang te maaken van den helm tot het kusfen; maar zowel in ftaatszaaken alsinkrygs. zaaken eigendunkeiyk deed handelen.

Dr, Johnson.

Pag-140. Reg. 13,12. (van onderen.) Wanneer de aderen niet opgevuld zyn, dan is bet

bloed koud.

Deeze aanmerking is niet alleen natuurlyk, en

zeer

Sluiten