Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïSo

VOORAFSPRAAK.

Het Gerucht komt op het Tooneel mtt een kleed geheel met tongen befchilderd.

Opent uwe ooren; want wie van uüeden zal de werktuigen van het gehoor floppen, wanneer het luidruchtig Gerucht fpreekt? Ik, die van het ooft tot het nederdaalend weft, den wind tot myn poft. Baard gebruik, ontvouw onophoudeiyk de daaden, die op deezen aardkloot ondernomen worden- Over myne tong ryden onophoudeiyk kwaadfpreekingen, welke ik in alle taaien voortbreng, en dus de ooren der menfchen met val[che verhaalen vervul. Ik fpreek van vreede , wanneer bedekte vyandfchap, onder den glimlach van veiligheid de waereld treft; en wie anders dan het Gerucht, wie anders dan ik veroorzaakt ontzaglyke monfteringen en voorbereide verdeedigingen, terwyl het dik jaar, gezwollen door eenige andere rampen, geöordeeld word bezwan* gerd te zyn door den Oorlog, dien onmededoogenden dwingeland, en niet door dergelyke zaaken. Het Gerucht is eene fluit, die geblazen word door vermoeden, achterdocht, en gisfing, en derzei ver mondftukis zo gemakkelyk en eenvoudig, dat het lomp gedrocht met ontelbaare hoofden, het altoos oneenig en weifelend gemeen daarop fpeelen kan. Maar, wat behoef ik dus myn welbekend lichaam te ontleeden voor myne eigen huisgenooten ? Waar. om is het Gerucht hier gekomen ? Ik ben de voorbode der overwinning van Koning Hendrik; die op het bloedig flagveld by Shrewsbury den jongen Hotfpur en zyn leger verflagen heeft; de vlam der vermetele oproerigheid uitblusfende met het bloed van den oproermaaker. Maar, wat doe ik?Waar. om fpreek ik zo van den beginne af aan de waarheid f

Sluiten