Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏOÓ

HENDRIK de VIERDE

Bardolph. Ik kan niet gelooven, Mylord,dat uw zoon over* leden is.

Morton.

Het doet my leed , dat ik u moet dwingen te geJooven hetgeen ik, by den Hemel, wenfchte niet gezien te hebben ; maar deeze myne oogen hebben hem in een' bloedigen toeftand gezien, zodat hy afgemat en ademloos flechts flaauwen tegenftand bood aan Hendrik Monmouth; wiens fnelle gramfchap den nooitverwonnen' Percy ter aarde wierp, van welke hy nimmer levendig wederom opgeftaan is. Kortom, de dood van hem, wiens adem zelfs aan den loaipften kinkel in het leger vuur inblies, bekend geworden zynde, beroofde de beftgeftelde gemoederen van zyn volk van al hun vuur en nette; want zyn aanhang was door zyn metaal verftaald , hetgeen in hem verminderd zynde allen de overigen tot hunne voorige ftof deed wederkeeren, naamelyk tot lomp en zwaar lood. En gelyk nu dingen, die zwaar zyn, door middel van geweld het fnelft voortgedreven "worden, even zo zette ons volk, dat nu zwaarmoedig geworden was door Hotfpur's dood, aan deeze zwaarte door deszelfs' vrees zulk eene ligtheid by, dat geene pylen fneller naar hun doelwit gedreven worden,dan onze krygsknechten, die hunne eigene veiligheid bedoelden, van het flagveld vluchtten. Toen wierd de edele Worcefter,helaas! al te fchielyk krygsgevangen gemaakt; en die woe« dende Schot.de met bloed bedekte Dowglas, wiens weltreffend zwaard tot driemaal toe den fchyn van den Koning verflagen had, begon toen zyn' moed te verliezen, en ontfchuldigde daardoor de fchande van hen, die hunne ruggen hadden gekeerd; en door vrees in zyne vlucht flruikelende wierd hy gevangen genomen. Met één woord, het befluit van alles ïs, dat de Koning overwonnen heeft; en dat hy in alle yl eenige troepen heeft afgezonden om u aan te

taften,

Sluiten