Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 197

taften, Mylord, onder het bevél van den jongen Lancafter en Weftmoreland. Dit is het gantfche nieuws.

Northumberland.

Ik zal nog tyd genoeg hebben om daarover te treuren; in het vergif zelf kan men geneesmiddelen vinden, en deeze nieuwstyding, die my, indien ik gezond ware geweeft, ziek zou gemaakt hebben, heeft my. nu ik ziek ben, in zeker opzicht gezond gemaakt. Even gelyk een ongelukkige, wiens door koorts afgematte gewrichten als krachtelooze hengfels onder het leven krommen, ongeduldig over zyn' toeftand zich uit de armen van zyn' oppasfer losrukt; juift zo zyn myne leden, die, eerft door droefheid verzwakt zynde, nu door droefheid tot woede vervoerd worden, driemaal fterker dan te vooren. Weg, derhalven, met die nietige kruk, eene gefchubde handfchoen met yzeren leden moet thans myne hand bekleeden. Weg met dien ziekelyken hoofddoek, die eene veel teydele befcherming is voor een hoofd, op hetwelk Vorften door overwinning vet geworden hun doelwit geveftigd hebben. Dgkt thans myne wenkbraauwen met yzer, en laat nu het yslykft oogenblik naderen, dat tyd en toelaating over woedende Northumberland kunnen brengen om hem tot toorn te verwekken Laat de hemel de aarde kusfen! Laat de hand der natuur nu niet meer de onftuimige wateren paaien ftellen! Laat alle orde uitgeroeid worden, en laat deeze waereld niet langer eene fchouwplaats zyn om den twift in eene kwynende gedaante te onderhouden; maar laat de geeft van den eerftgeboren' Caïn in aller harten heerfchen, opdat , elk hart geneigd zynde tot bloedige aanvallen, dit woeft fchouwfpel een einde neeme;en duifternis de dood

begraave!

Bardolph. Deeze. aangefpoorde drift doet u nadeel, MyN 3 l°rdt

Sluiten