Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 199

op de been is met eene welgeoefende legermagt. Hv is een man, die zyne medeftanders mtt een dubbelen band san zich verbind. Myiord uw zoon had enkel lichaamen, enkel fchaduwen cn vertoningen van mannen om te ftryden; want het enkel woord Oproer maakte eene fcheiding tuffchen de daaden van hun lichaam en tuffchen hunne ztel, en zy ftreeden met tegenzin, en al?gedwongen, even gelyk men geneesdranken inneemt, zodat hunne wapenen alleen op onze zyde fcheenen te zyn, maar hunne zielen en neigingen waren door het. enKei woord oproer bevroren opgefloten als viffchen in een' vyver. Maar thans verkeert de Btffchop een opftand in Cotfj-dieniligheid; want dewyl men hem voor oprecht en vroom van gevoelen houd, word by gevolgd met lichaam en ziel, hy onderfteunt zyn oproer met de fteenen van Pomfret, waarvan hy het bloed van den edeien Koning Richard heett afgefchraapt ; hy ontleent zvn gefchil en deszelts oorzaak van den hémel, en zegt aan zyne mede. ftanders, dat hy een bloedend land befchermt, dat onder den magtigsn Bolingbroke naar zyn laatlten adem fnakt, en grooten en kleinen vereenigen zich

om hem te voldoen.

Northumberland. Ik heb dit te vooren reeds geweten, maar om de waarheid te zeggen, deeze tegenwoordige droefheid had het uit myn geheugen verdreven, Gaat met my naar binnen, en raad aan een ieder den veiligften weg tot behoudenis en wraak. Zend bo den en brieven af, en bezorgt ons vrienden met allen mooglyken fpoed; nimmer hadden wy er zo weinig, en nimmer hadden wy die meer vandoen.

(Zy Vertrekken.)

N» VIER-

Sluiten